top of page
Stonehenge-3.png

Trip England the South

CIMG0032.JPG
Corfe-1.png
Seven Sisters.png
Lulworth-Cove-and-Crumple_Gallery.jpg
Tintagel.png
UK.png

Informeer naar de volledige routebeschrijving met o.a. Campings,kaarten, coördinaten, route bijzon-derheden en bezienswaardigheden.

Please aks for a  full description with Campsites, ad-dresses and navigation coordinates,route details and places of interest

England_Devon-Cornwall.png
large kopie.jpg

Voor de oversteek naar het Zuiden van Engeland zijn voor deze Road Trip 3 mogelijkheden, de Ferry Calais naar Dover, Ferry Duinkerken - Dover of de Kanaaltunnel Calais - Folkestone.

Vanuit Dover gaan we richting Lacock, een bijzonder pittoresk stadje met een Kathedraal ruïne en een oude kern welke regelmatig als decor fungeert voor menig film. Lacock gebruiken we als uitvalsbasis, voor bezoek aan Bath, Wells en Glastonbury.

Vanuit Lacock vervolgen we onze reis naar Cloville, moet een toegangs fee betaald worden £ 8,25 pp, om het voor de bevolking leefbaar te houden gezien de populariteit, kies je niet voor Clovelly, dan is het verstandig om via Exeter naar Tingagel te rijden.Tintagel  kan weer als uitvalsbasis worden gebruikt om een bezoek te brengen aan St Yves, Mousehole, Truro en Mevagissey.

Een must is een bezoek aan Tingagel Castle en een tocht via het Coast Food Path naar Boscastle, in Boscastle kun je de bus nemen terug naar Tingagel.

Hierna vervolgen we onze trip naar Dartmouth zoals de naam al aangeeft een stadje aan de monding van de Dart, in het verleden werd vanuit het kasteel een ketting naar de andere zijde van de rivier gespannen om indien noodzakelijk het opvaren van de Dart te verhinderen. In het centrum van Dartmouth is het mogelijk een ferry te nemen naar de overzijde. Aan de overzijde van de rivier waar de Dartmouth Steam railway een verbinding onderhoudt met het 15 km verder gelegen Totnes, voor treinliefhebbers een must. In Dartmouth is ook Britannia Royal Naval College gevestigd.

Vanuit Dartmouth vervolgen we onze trip naar Lulworth Cave met in het verlengde de Juressic cost, waaraan een prachtig zandstrand is gelegen te bereiken via het coast path met een uitzonderlijk uitzicht.

Hierna ligt Salisbury in het vizier voor een bezoek aan Stonehenge en Old Saris. Van Salisbury gaan we weer terug naar de kust voor wederom een bezoek aan de fraaie kliffen The Seven Sisters om de laatste stop op Engelse bodem aan te doen, Dover met het gigantische Dover Castle, geheel gerestaureerd waarvan het eerste bouwwerk, de vuurtoren omstreeks 80 AD is gebouwd.

Union Jack.png

For the crossing to the South of England there are 3 options for this Road Trip, the Ferry Calais to Dover, Ferry Dunkirk - Dover or the Channel Tunnel Calais - Folkestone.

From Dover we head towards Lacock, a very picturesque town with a cathedral ruin and an old core which regularly serves as a backdrop for many films. We use Lacock as a base for visiting Bath, Wells and Glastonbury. From Lacock we continue our journey to Cloville, an entrance fee has to be paid £ 8.25 pp, to keep it livable for the population given its popularity, if you do not choose Clovelly, it is wise to drive via Exeter to Tingagel . Tintagel can again be used as a base to visit St Yves, Mousehole, Truro and Mevagissey.

A must is a visit to Tingagel Castle and a trip via the Coast Food Path to Boscastle, in Boscastle you can take the bus back to Tingagel. After this we continue our trip to Dartmouth as the name implies, a town at the mouth of the Dart, in the past a chain was stretched from the castle to the other side of the river to prevent sailing up the Dart if necessary. In the center of Dartmouth it is possible to take a ferry to the other side. On the other side of the river where the Dartmouth Steam railway connects to Totnes 15 km away, a must for train enthusiasts. Britannia Royal Naval College is also located in Dartmouth.

From Dartmouth we continue our trip to Lulworth Cave with the Juressic cost as an extension, on which a beautiful sandy beach is located, accessible via the coast path with an exceptional view.

After this, Salisbury is in sight for a visit to Stonehenge and Old Saris. From Salisbury we go back to the coast for another visit to the beautiful cliffs The Seven Sisters to do the last stop on English soil, Dover with the gigantic Dover Castle, completely restored of which the first building, the lighthouse around 80 AD is built.

Anker 1
Tintagel Castle-2.png

Tintagel Castle is een middeleeuws fort gelegen op het schier-eiland Tintagel Island grenzend aan het dorp Tintagel, Noord-Cornwall in het Verenigd Koninkrijk.

Op zijn onaantastbare plek, hoog op de kliffen van de kusrt van Noord-Cornwall, is dit een ruïne die groots drama uitstraalt en je fantasie direct aan het werk zet. Hier hebben zich spannende verhalen afgespeeld, dat kan niet anders. Er wordt zelfs gezegd dat de legendarische Koning Arthur er werd geboren.

Tintagel Castle is a medieval fortress located on the Tintagel Island peninsula adjacent to the village of Tintagel, North Cornwall in the United Kingdom.

In its untouchable spot, high on the cliffs of the North Cornwall coast, this is a ruin that exudes grand drama and puts your imagination to work right away. Exciting stories have taken place here, it cannot be otherwise. It is even said that the legendary King Arthur was born there.

Dartmouth Castle.png

Dartmouth Castle werd gebouwd in de jaren 1380 en een deel van de originele muren staat nog steeds op een heuvel boven het kasteel. Het huidige Dartmouth Castle werd gebouwd in 1481 - 1495 met de oude batterij toegevoegd in 1861 op de plaats van het bolwerk van 1690.

Dichtbij op de landtong erboven bevinden zich de grondwerken van Gallants Bower Fort, dat in 1643 werd gebouwd maar aan het einde van de burgeroorlog werd afgebroken (English Heritage, het hele jaar geopend). Aan de overkant van de rivier ligt Kingsware Castle dat in dezelfde tijd werd gebouwd om de oostelijke kant van de rivier te beschermen, aangezien de kanonnen van die tijd niet voldoende bereik hadden om de hele rivier te bestrijken.

Dartmouth Castle was built in the 1380s and part of the original walls still stand on a hill above the castle. Today's Dartmouth Castle was built in 1481 - 1495 with the old battery added in 1861 on the site of the 1690 stronghold.

Close by on the headland above are the earthworks of Gallants Bower Fort, which was built in 1643 but was demolished at the end of the Civil War (English Heritage, open all year). Across the river is Kingsware Castle which was built at the same time to protect the eastern side of the river as the guns of the time did not have sufficient range to cover the entire river.

Corfe Castle.png
Corfe.png
Isle-of-Purbeck-Travel-Guide-Old-Harry-Rocks-scaled.jpg

Corfe Castle is een fort dat boven het gelijknamige dorp op het schiereiland Isle of Purbeck in het Engelse graafschap Dorset staat. Gebouwd door Willem de Veroveraar, dateert het kasteel uit de 11e eeuw en beveelt het een opening in de Purbeck Hills op de route tussen Wareham en Swanage. Vanaf station Corfe is er een stoomtrein verbinding met Swanage

Corfe Castle is a fortification standing above the village of the same name on the Isle of Purbeck peninsula in the English county of Dorset. Built by William the Conqueror, the castle dates to the 11th century and commands a gap in the Purbeck Hills on the route between Wareham and Swanage. From Corfe station there is a steam train connection to Swanage

Old Sarum.png

Old Sarum In het machtige heuvelfort uit de ijzertijd stond ooit de eerste kathedraal en de Romeinen, Noormannen en Saksen hebben allemaal hun sporen achtergelaten. Vandaag de dag wordt 5000 jaar geschiedenis verteld door middel van grafische interpretatiepanelen ter plaatse.

2016 markeert de 950e verjaardag van de Slag bij Hastings. Old Sarum speelde een sleutelrol in de vroegmiddeleeuwse geschiedenis en werd een uitvalsbasis voor Willem de Veroveraar. In 1086 hield William hier een belangrijke ceremonie, waarbij de machtigste mannen van Engeland een eed van trouw aan hem aflegden.

Old Sarum The mighty Iron Age hill fortress once housed the first cathedral and the Romans, Normans and Saxons have all left their mark. Today, 5000 years of history is told through graphic interpretation panels on site. 2016 marks the 950th anniversary of the Battle of Hastings. Old Sarum played a key role in early medieval history and became a base for William the Conqueror. In 1086 William held an important ceremony here, during which the most powerful men in England swore an oath of allegiance to him.

Stonehenge-3.png

Stonehenge Volgens de legende zou de tovenaar Merlijn met een groep mannen naar Ierland zijn getrokken om er een magische steencirkel met de naam ‘Dans der Reuzen’ te veroveren en weer op te bouwen in Engeland ter ere van de doden. Dat verhaal, dat in de twaalfde eeuw werd opgeschreven door Geoffrey of Monmouth, werd altijd afgedaan als onzin. Maar het blijkt nu toch een kern van waarheid te bevatten.

Het was al geweten dat de steencirkel van Stonehenge bestaat uit blauwe hardstenen monolieten die voorkomen uit een regio in Wales die vroeger als Iers werd beschouwd. Nu hebben archeologen vlakbij die eeuwenoude steengroeve in Wales een enorme steencirkel gevonden waarvan de diameter van 110 meter identiek is aan de greppel die rond Stonehenge ligt en die in lijn ligt met de stand van de zon bij de zomerzonnewende, net zoals in Stonehenge.

Er werd ook een reeks gaten gevonden die overeenkomen met de omtrek van de steencirkel, en met de vorm van de stenen van Stonehenge. 

Een van de gaten bevat een afdruk die identiek is aan de ongebruikelijke vorm van een van de stenen van Stonehenge en die past “als een sleutel in het slot”, aldus de archeologen. Met andere woorden: de steencirkel stond oorspronkelijk in Wales, is daar ontmanteld en vervolgens 225 kilometer verder weer opgebouwd op de plaats waar hij nu staat.

Stonehenge Legend has it that the wizard Merlin went to Ireland with a group of men to conquer and rebuild a magical stone circle called the 'Dance of the Giants' in England in honor of the dead. That story, written down by Geoffrey of Monmouth in the twelfth century, was always dismissed as nonsense. But it now appears to contain a kernel of truth. It was already known that the Stonehenge stone circle consists of bluestone monoliths originating from a region of Wales that used to be considered Irish.

Now, near that ancient quarry in Wales, archaeologists have found a huge stone circle, 110 meters in diameter identical to the ditch surrounding Stonehenge, which aligns with the sun's position at the summer solstice, much like Stonehenge.

A series of holes were also found corresponding to the circumference of the stone circle, and to the shape of the Stonehenge stones. One of the holes contains an imprint identical to the unusual shape of one of Stonehenge's stones, which fits "like a key in a lock," the archaeologists said. In other words, the stone circle originally stood in Wales, was dismantled there and then rebuilt 225 kilometers further on where it stands now.

Dover Castle-4.png

Dover Castle is een middeleeuws kasteel in Dover in het Engelse graafschap Kent. Dover Castle is het grootste kasteel in Engeland. Het kasteel werd gebouwd in de 12e eeuw en werd omschreven als "de sleutel naar Engeland" vanwege het strategisch belang van het kasteel door de eeuwen heen.

Waarschijnlijk stonden er op deze plaats in de ijzertijd, maar misschien ook al eerder, fortificaties, aldus daterend van voor de Romeinse invasie van Engeland. Men neemt dit aan omdat de fundering van het kasteel anders is dan normaal gesproken aangetroffen wordt bij middeleeuwse kastelen; tijdens opgravingen zijn resten gevonden van ijzertijdbewoning in de nabijheid van het kasteel, maar of er een directe relatie was is onduidelijk gebleven.

Bij andere opgravingen op de heuvel waarop de kerk en de pharos waren gebouwd vond men bewijzen van bronstijdbewoning. Op deze plaats stond ooit een van de twee vuurtorens,een daarvan bestaat tegenwoordig nog steeds en de resten van de ander bevinden zich op de Western Heights, aan de andere kant van Dover. Op deze plaats is een klassieke zogenaamde "bivakplaats" te vinden, waar de Normandiërs aan wal gingen.

Dover Castle is a medieval castle in Dover in Kent, England. Dover Castle is the largest castle in England. Built in the 12th century, the castle has been described as "the key to England" due to the castle's strategic importance over the centuries. It is probable that there were fortifications on this site during the Iron Age, but perhaps earlier as well, thus dating from before the Roman invasion of England. This is believed to be because the foundation of the castle is different from what is normally found in medieval castles; During excavations, remains of Iron Age habitation were found in the vicinity of the castle, but whether there was a direct relationship has remained unclear. Other excavations on the hill on which the church and the pharos were built have found evidence of Bronze Age habitation. One of the two lighthouses once stood on this site, one of which still stands today and the remains of the other are on the Western Heights, on the other side of Dover. A classic so-called "bivouac" can be found here, where the Normans went ashore.

herritage.png

English Heritage  bovenstaande 6 bezienswaardigheden staan onder beheer van the English Heritage, indien je 3 of meerdere beziendwaardigheden gaat bezoeken is het verstandig om bij de eerste gelegenheid bij de receptie een maand abonement te kopen, de prijs van dit abonement staat gelijk aan 3 entree fee.  Bovendien is is het bij een drukke kassa niet noodzakelijk om in de rij te gaan staan, en indien de bezienswaardigheid een betaalde parkeergelegenheid heeft is die voor een abonementhouder gratis

English Heritage  the above 6 sights are managed by the English Heritage, if you are going to visit 3 or more sights it is wise to buy a month subscription at the reception at the first opportunity, the price of this subscription is equal to 3 entrance fee. In addition, it is not necessary to queue at a busy checkout, and if the attraction has paid parking, it is free for a season ticket holder

bottom of page